De Heere wacht…
‘En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten’ Jesaja 30:18

Binnenkort zullen de schoolvakanties weer beginnen. Wat is het goed om na een tijd van werken, studeren en nadenken wat rust te nemen. Ook voor onze jongeren is een periode van rust belangrijk.
Laten we die rust ook goed gebruiken. We kunnen daarbij denken aan onszelf. Vaak sticht dat toch niet. Maar het is goed als we denken aan God, de God van de Bijbel. Wie is God en wat doet God voor zondige mensen.
We lezen in deze tekst dat de HEERE zal wachten. Wonderlijk eigenlijk. God Die wacht opdat Hij u genadig zij. Iets om over na te denken, vooral in de komende tijd.
Wachten vinden wij vaak niet aangenaam. In een ziekenhuis kan het gebeuren dat we lang moeten wachten. Dat geeft spanning en soms ook ergernis. Ook elders, bijvoorbeeld in een winkel achter een kassa, is dat het geval. Mensen wachten niet graag op hun beurt. Zeker als wachten wat langer duurt, geeft dat irritatie.
Deze tekst wijst ook op wachten. Het gaat niet over het wachten van mensen, maar over het wachten van de Heere: Daarom zal de HEERE wachten. Het is nodig dat mensen op de hoge, genadige en heilige God wachten. Dat we wachten op Zijn gunst en genade. Dat we verlegen zijn om Zijn kracht en nabijheid. Daar is echter in dit hoofdstuk geen zicht op.
Het volk van Israël heeft de Heere helemaal niet nodig. Ze gaan liever naar Egypte (vers 2). Te midden van nood en zorg zoeken ze hulp bij de machten van deze wereld. En de Heere hebben ze niet gewild (vers 15).
Wat een treffend en leerzaam beeld van de natuurlijke mens. Hij verwacht alles van zichzelf of van mensen. Hij heeft God niet nodig. Het is de harde realiteit die we tegenkomen bij het volk van Gods keuze, Israël. Kan de ellende en het ongeloof dieper en ernstiger getekend worden? Er is eenvoudig geen verlangen om op de Heere te vertrouwen. En daarom is het zo opmerkelijk dat de Heere wacht. Dat is eigenlijk de verrassing van deze tekst. Mensen hebben God niet nodig. Maar God wacht ‘opdat Hij u genadig zij’. Zo ook vandaag, aan het begin van de vakantietijd, ontmoeten we een ‘wachtende God’. Heeft ons dat niet veel, ja alles te zeggen?
Waarom wacht de Heere? God heeft Zijn beloften en Zijn toezeggingen aan Abraham en zijn zaad gegeven. De Heere kan van Zijn Woord niet af. Daarom wacht Hij totdat het volk zal wederkeren tot Hem. De Heere heeft lang, lang gewacht. Jaren achter elkaar heeft de Heere het volk gedragen en bewaard.
Zo wacht de Heere ook reeds lang in ons leven. Vanaf onze geboorte wacht de Heere. Hij wacht in het teken van de doop. Hij wacht in de schenking van Zijn Woord. Hij wacht in de prediking van zonde en genade. Hij wacht om genadig te zijn.
Helaas, van nature doen we net als het volk Israël. We hebben God eenvoudig niet nodig. We kunnen het ook zonder God wel stellen. En zo leven we verder. De eeuwigheid tegemoet.
Zullen we erom denken dat God wacht, maar niet altijd. Zullen we in de komende vakantietijd die God aanlopen? Er komt, en dat als waarschuwing, een tijd dat de Heere niet meer wacht. De eerste wereld kreeg 120 jaar uitstel. Maar tenslotte kwam de zondvloed. En de genadetijd was voorbij. Slechts Noach, zijn acht zielen, werden behouden. Anderen kwamen ellendig om.
Toch zal de Heere Zijn beloften vervullen. Naar Zijn welbehagen bouwt God Zijn gemeente. Ook in de 21e eeuw. Het wachten van de Heere heeft een doel. Hij wacht opdat Hij u genadig zij.
Genade is een wonderlijk woord. We komen het vaak tegen in de Bijbel. Genade betekent dat God Zijn heil soeverein schenkt aan zondige mensen. De zonde is erg. Het beledigt God en het is een lokmiddel van de satan. De zonde brengt ook de dood. Toch staat de zonde God niet in de weg. De HEERE wacht om genadig te zijn. God bewijst heil aan schuldige mensen. Zo geeft de Heere wederbarende genade. Dan wordt een zondaar levend gemaakt door de Geest. Hij gaat zijn zonde zien en bewenen. De Heere geeft ook verlichtende genade. We zien dan hoe erg de zonde is, maar ook hoe heerlijk Gods genade is.
God schenkt ook heilbrengende genade. Dan mag de lege hand van het geschonken geloof de aangeboden Zaligmaker zien en omhelzen. Dan krijgen we Christus hartelijk lief en nodig.
God is genadig. Niet vanzelf. God is genadig in Zijn Zoon. Het Evangelie is de boodschap van genade in Christus. Christus heeft de schuld betaald en Hij heeft de wet volbracht. Genade is in Zijn lippen uitgestort. Wat is het dwaas om elders heil en redding te zoeken. Wat zijn we van nature veel aan het zoeken in Egypte. Dat stelt echter altijd teleur. De Heere wacht ook vandaag om genadig te zijn.
Hij wacht bij het hart van onbekeerde zondaren. Helaas, u heeft geen lust om de Heere te zoeken? Kom, sta er de komende tijd eens wat meer bij stil… Bij de Heere is genade voor de grootste der zondaren. Het Evangelie leert dat duidelijk. Kom, laat u door satan niet verder meeslepen op de weg naar de dood. Bekeert u en gij zult leven.
Gebruik dagen van rust om een gewillige Zaligmaker te zoeken. Hebben we die genade ondervonden in ons leven? Dan maakt dat klein en ootmoedig. Dan doet dat steeds weer vluchten tot de heerlijke Persoon van de Middelaar. Alles ligt alleen en volkomen in Hem. Paulus wist zich de grootste der zondaren. Goddelozen worden uit genadig zalig. Omdat God in Christus wacht om genadig te zijn. Ook in de vakantietijd.

ds. W. Visscher