“God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden”  Psalm 46:2

Aanleiding voor het vervaardigen van deze Psalm is waarschijnlijk de belegering van Jeruzalem door Sanherib ten tijde van Hizkía. Hoewel we dit niet met zekerheid weten, bestaat wel het vermoeden dat Hizkía dichter is. Voor velen is deze Psalm al tot troost geweest. Paulus heeft met oog op deze Psalm gezegd: “Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Luther heeft deze Psalm nagezongen in het Lutherlied: “Een vaste burcht is onze God; een toevlucht voor de Zijnen”. Het zou groot zijn als u persoonlijk ook deze toepassing mag kennen.

De dichter roemt niet in legers of vestingen. Niet in wapens of bondgenootschappen. Zijn roem is in God. Van nature is het zo niet. God is best, maar wij houden Hem voor het lest. Gods kinderen leren dat zij eerst van alles afgebracht moeten worden. Arme mens die dat niet leert. Een toevlucht is een veilige wijkplaats. Daaraan is behoefte in tijd van gevaar. Kreeg u reeds behoefte aan een schuilplaats? De dichter ziet vele benauwdheden op tijdelijk gebied en op geestelijk gebied.

Wat krijgt deze Toevlucht een waarde, voor hen die nergens uitkomst vinden. De dichter zou bezwijken van vrees als hij deze toevlucht niet had. In God is de sterkte om het gevaar af te wenden of de behoeftige te ondersteunen.

Er staat boven deze psalm in de GBS-uitgave van de Bijbel: ‘De Toevlucht van Gods Kerk’. Is Hij ook Uw Toevlucht? Niemand wordt verboden om de toevlucht tot Hem te nemen. Maar een mens van nature wil het niet en kan het niet. De dichter noemt de Heere twee keer in deze Psalm: ‘de God Jakobs’. Jakob probeerde alles zelf op te lossen. Hij mocht ervaren dat God een Toevlucht is, toen hij in Bethel zelf aan een einde kwam.

Hizkía was in grote benauwdheid. Hij breidde de brieven uit voor aangezicht des Heeren. Door Zijn Engel heeft God 185.000 Assyriërs verslagen. Welk een sterkte is er in deze Toevlucht. Dit weten we niet alleen uit de Heilige Schrift, maar ook uit de bevinding van Gods kinderen. Laat Gods kinderen maar spreken. Zij ervaren het nog steeds.

Bent u er jaloers op?

Dat wonder is niet klein te krijgen voor hen die moeten bekennen dat ze zelf de oorzaak van de benauwdheden zijn. God kan alleen een Toevlucht zijn, omdat Christus geen hulp vond in Zijn benauwdheden. In Christus kan God het zelfs waarmaken: “De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen” (Nahum 1:9).

ds. A. Schot