Gods kinderen komen thuis

“En zij stenigden Stéfanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.”
Handelingen 7:59

In Jeruzalem was een gemeente gevormd, die zich als een olievlek uitbreidde. De Geest van de Heere werkte er krachtig. Omdat het werk voor de apostelen teveel werd, werden er zeven diakenen gekozen. Eén van die diakenen is Stefanus geweest. Een man die in gaven en talenten boven zijn medebroeders uitstak. Nu zijn gaven en talenten wel belangrijk, maar daarmee alleen kunnen we de Heere niet ontmoeten. Dan hebben we het ware geloof nodig. Nu, dat had Stefanus. Hij was overgoten met de verse olie van de Heilige Geest en sprak vol van de Heilige Geest en met kracht. Wij zouden zeggen: ‘Een aanwinst voor Gods Kerk.’ Maar de Heere had over Zijn dienaar andere gedachten. Als het tot eer van de Heere is, dan verlost Hij soms Zijn volk. Maar de Heere doet niet alles wat Hij kan, Hij doet wat in Zijn eeuwige raad besloten is. Stefanus moest zich voor het Sanhedrin verantwoorden. De beschuldigingen die tegen hem ingebracht werden, waren niet gering. Hij zou lasterlijke woorden gesproken hebben tegen Mozes en tegen de tempel. Eigenlijk was dat het ergste dat een Jood kon doen. Wanneer het gaat over Jezus en over het vervolgen van Zijn gemeente, worden Pilatus en Herodes vrienden. Dan reiken de vrijzinnige sadduceeër de rechtzinnige farizeeër elkaar de hand. Stefanus stak een geweldige rede af. Zolang hij daarmee bezig was, bleef de vergadering rustig, totdat hij aan de toepassing begon en hen aansprak als hardnekkigen en onbesnedenen. Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. Wanneer we eerlijk de boodschap brengen zoals Gods Woord gebiedt, dan komt de vijandschap openbaar. Dan zegt men: Deze rede is hard, wie kan dezelve horen? Het werk des Heeren echter, doet ons buigen voor het Woord. Aan de ene kant was er een vijandschap van de hele raad, maar aan de andere kant was voor Stefanus de hemel geopend. Hij werd beschuldigd lasterlijke woorden tegen Mozes te hebben gesproken. De Heere gaf hem dezelfde Pagina 2 eer als Mozes: zijn aangezicht glinsterde. De vijanden waren vol om kwaad te doen, maar Stefanus was vol van de Heilige Geest. Zijn ogen waren op Jezus gevestigd. Hij zag Jezus, gereed om Zijn discipel te hulp te komen. Stefanus’ uitroep: “Ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods”, leidde niet tot jaloersheid, maar juist tot bittere vijandschap. Ze stopten hun oren toe. Net zoals wij doen, wanneer we iedere keer weer worden gewaarschuwd en genodigd, en we luisteren niet, omdat ook ons hart vol is om kwaad te doen. Bedenk altijd dit: wie hier op aarde niet leert buigen, wordt eenmaal verbroken. Zoals de Heere Jezus buiten de legerplaats werd gebracht, ging het ook met Zijn dienaar. De dienstknecht is immers niet meerder dan zijn heer? Maar voor de Borg was er geen geopende hemel, daar was de hemel zwart van het schelden Gods. Voor Stefanus was er wel een geopende hemel. Een gesloten en een geopende hemel. Gods kind leert van beide iets verstaan. Wij hebben de hemel door onze zonden gesloten. Er is voor ons geen plaats, want wij hebben de Heere door onze zonden grotelijks vertoornd. Maar wanneer in Christus een weg wordt ontsloten, dan is het voor hen: “Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust”. Het vonnis werd al spoedig voltrokken. De stenen vlogen op Stefanus aan. Zijn laatste zorg was voor zijn geest: Heere Jezus ontvang mijn geest. Stefanus zei: “Ontvang”. Dat betekent: neem ze als uw eigendom, waartoe U de macht en het recht hebt. Wat is dat een voorrecht. We horen hier geen schreeuw om genade en ontferming. Want dodelijk arm is de mens die op zijn sterfbed pas tot de conclusie komt dat hij onbekeerd is. Om God te ontmoeten hebben we nodig: een God voor ons hart, een Borg voor onze schuld en een pas voor de hemel. Stefanus’ pas was getekend, zijn schuld uitgewist in het bloed van Hem, Die ook voor Stefanus de dood was ingegaan. Maar de dood blijft de laatste vijand. Gods Sion komt thuis, hoe moeilijk de weg ook zijn kan. Hoe is dit met ons? Nog steeds de roepstemmen in de wind geslagen? Jongeren en ouderen, dat doen we alleen tot onze schade. “Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden.”

ds. A.J. Gunst


Agenda

zondag 20 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 20 juni 2021 16:00
ds. D. W. Tuinier - Bediening Heilige Doop
zondag 27 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 27 juni 2021 16:00
Leesdienst