Een nieuw begin
En Die op de troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw!” Openbaring 21:5a

Wij zijn een nieuw jaar binnengetreden, maar velen zullen zeggen: 'Eigenlijk is alles bij het oude gebleven'. Het oude kruis heb ik meegenomen in het nieuwe jaar. De levensomstandigheden zijn niet veranderd en de zorgen niet minder geworden. Wij hebben ook dezelfde mens met zijn gebreken en feilen meegenomen in het nieuwe jaar. Wij komen zo snel in het nieuwe jaar alweer aan de weet, dat ons bestaan nog steeds zondig en verkeerd is. U had misschien gehoopt, dat het in het nieuwe jaar anders zou worden. U bent met nieuwe voornemens begonnen. U wilde een betere moeder of vader, een betere zoon of dochter of een beter mens voor uw omgeving worden. Maar wat vallen wij onszelf iedere dag tegen! Het is om moedeloos te worden! Het woord van Jeremia is zó waar: “Zo min een moorman zijn huid kan veranderen of een luipaard zijn vlekken, zo min kunt gij die geleerd zijt kwaad te doen, goed doen”. Ook de ware gelovigen moeten ondervinden, dat er eigenlijk geen nieuw begin is. Zij hebben hun oude, zondige hart meegenomen in het nieuwe jaar. De strijd van het oude jaar, is er ook weer in het nieuwe jaar. Het is niet beter of anders geworden. Er is eigenlijk niets nieuw geworden. En toch klonk van Gods troon een stem tot Johannes, die zei: “Ziet, Ik maak alle dingen nieuw!” God is de enige, Die alle dingen nieuw kan maken. Met nadruk wordt gezegd: “Ziet, Ik... maak alle dingen nieuw”. Hij kan ook dit nieuwe jaar tot een nieuw begin maken. God maakt mensen tot nieuwe mensen. Hij vernieuwt en verandert hun denken, willen en begeren zodanig, dat zij zeggen: “Het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden!” Hij geeft hen een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste van hen. Hoe diep vervallen en door de zonde verdorven de menselijke natuur ook geworden is. God zegt: “Ziet, Ik maak alle dingen nieuw!” Er is hoop op een nieuw begin in het nieuwe jaar, omdat God alles nieuw maakt. Wat zou je doen als je een totaal versleten hart had en je hoorde van een dokter, die het helemaal nieuw kan maken? Je zou er een verre reis en veel geld voor over hebben om zo'n nieuw hart te ontvangen. Hoor nu wat er bij God te verkrijgen is. Hij maakt alles nieuw. Wanneer je direct al in het nieuwe jaar tot je veroordeling en droefheid moet beleven, dat je boze hart hetzelfde is gebleven, is er bij de Heere raad. Het bloed van Christus is en blijft vers en nieuw, al zijn er al duizenden door gereinigd van hun vuile zonden. De vernieuwende werking van de Heilige Geest is er ook in het nieuwe jaar. Vlucht daarom met je oude, boze en verkeerde hart tot God en bid met David: “Schep mij een rein hart o God! En vernieuw in het binnenste van mij, een vaste geest”. De Heere zegt in het begin van het nieuwe jaar tot ons: “Ik maak alle dingen nieuw!” Hij brengt ons de oude boodschap: “Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen”. Wat bij ons onmogelijk is, is immers mogelijk bij God. De kracht, die de wereld uit niets tevoorschijn riep, kan ook een nieuwe geest in het hart van de zondaar scheppen. God kan alle weerstand overwinnen. In de eerste schepping was er niets dat Gods werk tegenstond. In de herschepping van een zondaar ontmoet de Heilige Geest veel tegenstand. De natuurlijke mens onderwerpt zich niet aan de wet van God en hij kan het ook niet. Hoe moedbenemend dit ook schijnt te zijn, voor de Heere is dit geen hindernis. Hij maakt alle dingen nieuw! Is dat met u gebeurd? Kunt u zeggen: “Eén ding weet ik, dat ik blind was, maar dat ik nu zie”. Het is een te grote verandering om onopgemerkt aan uzelf en aan anderen voorbij te gaan. Temidden van alle verwarring en twijfel weet de ziel het: Het is toch alles nieuw geworden. Er is nieuwe droefheid en een nieuwe smart. Een droefheid naar God, een smart over de zonde. Er is een nieuwe vreugde en een nieuwe blijdschap. Een hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Vroeger vond men blijdschap en verzadiging in de dingen van beneden. Nu zegt de ziel: “Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken; dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel”. Vroeger zag men geen gedaante en heerlijkheid in Christus. Nu zegt het hart: “Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk”. De smaadheid van Christus achten zij meerdere rijkdom te zijn dan alle schatten van Egypte. Hoe bestreden het hart ook kan zijn en de twijfel kan knagen aan onze hoop, het oude is toch voorbijgegaan. Zij kunnen en willen niet meer terug. Het hart zegt Job na: “Zo Hij mij doodde, ik zal toch op Hem hopen”. God heeft alles nieuw gemaakt! Zie dan in al uw zwakheden, zonden, vrezen en strijd op Hem en bedenk dat Christus' bloed altijd vers en levendig blijft.

Kom en hoor wat Hij belooft: “Ziet, Ik maak alle dingen nieuw!” Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Hij zal eens volkomen verlossen van de zonde en al zijn gevolgen. Het zal een nieuwe mensheid worden, onder een nieuw Hoofd, Christus. Dan zult u verwonderd zeggen: “Heere, U hebt alles nieuw gemaakt!”

ds. C. Harinck


Agenda

zondag 30 januari 2022 10:00
Leesdienst
zondag 30 januari 2022 19:00
ds. C. J. Meeuse
zondag 20 februari 2022 10:00
ds. W. A. Zondag
zondag 20 februari 2022 16:00
ds. W. A. Zondag