Gods regenboog

“En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk.“ Openbaring 4:3b

Geliefde lezer, we worden door deze tekstwoorden gebracht bij een man in eenzaamheid, Johannes, die zijn laatste dagen moet doorbrengen in ballingschap op het eiland Patmos. Alles is zo anders gegaan dan hij wenste. Hij werd losgescheurd van zijn gemeente Efeze en velen van zijn gemeenteleden werden vermoord.

De raadsels en vragen zijn vermenigvuldigd. Zal de duivel dan toch triomferen en het laatste woord hebben? Een donkere tijd van strijd en moedeloosheid is aangebroken in zijn leven. We kunnen onze tijd niet vergelijken met de tijd van Johannes, maar er is wel een heel aantal zaken te noemen die ook onze tijd tot een bange en donkere tijd maken. De barensweeën van het einde der tijden lijken te vermenigvuldigen en de oordelen van het laatste der dagen worden waargenomen. Johannes heeft als van verre gezien hoe de Heere de fiolen van Zijn goddelijke toorn over deze wereld zal gaan uitgieten. Maar voordat hij die aangrijpende tijd moet gaan beschrijven, geeft de Heere hem een vertroostend gezicht in de hemel. Voordat de duivel zal worden losgelaten en rond zal gaan om te verslinden, laat de Heere aan Johannes zien dat Hij regeert en het laatste Woord heeft. Johannes ziet een troon. De stoel van een Machtige, ja de Almachtige, de Rechter van hemel en aarde. En deze heerlijke, heilige en alwetende God zal recht en gerechtigheid doen zegevieren. Het kromme zal door Christus niet recht genoemd worden. Deze rechtvaardige Rechter zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Daar heeft Jesaja al van geprofeteerd in hoofdstuk 9:24: “Ik, de HEERE, doe weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE”. Wij vergissen ons in onze oordelen menigmaal, maar Hij niet. Wat zou ons hart met schrik en beving vervuld moeten zijn, want wie zal voor Zijn troon staan en leven? Als wij Christus hier niet als onze Redder leren kennen, zal Hij onze Rechter zijn. Vreselijk zal het dan zijn te vallen in de handen van de levende God. Maar Johannes ziet meer. Hij ziet een regenboog rondom de troon. De regenboog is een prachtig natuurverschijnsel, die wordt gezien wanneer de zon schijnt op miljarden waterdruppeltjes. En door die boog moeten wij direct denken aan Noach en de grote watervloed, die alle mensen en dieren overspoelde en doodde. Een ontzettende straf van de heilige God. Die boog bepaalt ons bij het feit dat de Heere de zonde niet ongestraft laat. Die boog bepaalt ons bij de grote toorn van God over de zonde, dat wij zonder genade reddeloos verloren moeten gaan en dat de golven van Gods toorn ook over ons zullen spoelen. Maar die regenboog toont ons ook dat de Heere naar Zijn vrij soeverein welbehagen een weg heeft uitgedacht om de welverdiende straf te kunnen ontgaan. Daartoe gaf Hij het Liefste wat Hij had: Zijn eigen geliefde Zoon. Deze kwam om vrijwillig, plaatsvervangend in de golven en kolken van Gods toorn onder te gaan. Deze zou door Zijn offer volkomen voldoen en het genadeverbond ondertekenen met Zijn bloed. Is het toeval dat juist als Noach offert en het bloed stroomt, de regenboog van Gods verbond verschijnt? Nee, geliefde lezer, juist als daar het bloed stroomt, belooft God de wereld nooit meer door water te laten overstromen. En daarom zullen door het volkomen werk van Christus de golven van Gods toorn Zijn gemeente niet meer overstromen. Daar staat Johannes, en hij ziet de troon van het gericht. En dan, o wonder, die regenboog om de troon: God heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Noach zag in die regenboog dat de Heere het offer had aangenomen. Johannes mag zien wat Jesaja ook mocht profeteren in Jesaja 54:9: “Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs, toen Ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden

gaan; alzo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal”. Geliefde lezers, wat is dat een troostvol gezicht. Waar de mens rechtvaardig voor eeuwig moet verzinken in de golven van Gods toorn, daar heeft God een eeuwig verbond gemaakt. Dat verbond is eenzijdig gesloten naar Zijn raad en welbehagen. Die boog wordt niet elke dag gezien, maar als het Licht er weer eens op valt, is het weer vast en zeker dat God niet zal feilen in Zijn trouw. Dan wordt gezien dat God in Christus verloren zondaren wil zalig maken. Buiten die boog is Hij Die op de troon zit, uw Rechter. Alleen onder deze boog van Gods genade is Christus uw Redder. Misschien zegt u: Het kan voor mij niet, want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zoek dan onder die boog van Gods genade te komen, want daar klinkt: “Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw; al waren uw zonden rood als karmozijn, Ik zal ze maken als witte wol”. Wat een troostvol gezicht krijgt Johannes: in plaats van te moeten omkomen in de golven van het gericht, mag hij een ogenblik de vastheid van het eeuwige genadeverbond zien. Die regenboog heeft een afwijkende kleur. Ze is niet veelkleurig, maar hier heeft de boog de kleur van smaragd. Smaragd is een aangename zachtgroene kleur. Deze zachtgroene kleur spreekt van Gods onveranderlijke trouw. En ook spreekt deze kleur van het levenwekkende en het ontluikende nieuwe leven, zoals dat in het voorjaar ook in de natuur te zien is. De Heere gaat door met Zijn kerk vergaderend werk tot de laatste dag toe. Wat een troostrijk gezicht voor Johannes en ook voor ons allen, jong en oud, ouders, ambtsdragers en leidinggevenden, die bij de vermenigvuldiging van de zonde en ongerechtigheid zuchtend over de wereld gaan. De Heere gaat door, en zal niet feilen in Zijn verbondstrouw.

ds. M. Joosse


Agenda

zondag 3 oktober 2021 19:00
ds. A. J. de Waard
zondag 17 oktober 2021 16:00
ds. C. J. Meeuse